Regulamin obiektu Dom z Bali

Dziękujemy za zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz jego przestrzeganie, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym gościom.
Regulamin określa zasady świadczenia usług , odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności , Gości potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do obiektu.
W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać dokument tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w kwocie 200 zł. w gotówce, która podlega zwrotowi w dniu wyjazdu z chwilą zdania kluczy.

2. Należność za pobyt pobierana jest w następujący sposób:
– 25 % kwoty w formie zadatku w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji na konto wskazane przez Wynajmującego.
– pozostała kwota 75 % – wpłata na konto w terminie 14 dni przed planowaną datą pobytu.
W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub niewykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
W sytuacji, gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego- wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
Opłata miejscowa w kwocie 4,80 zł. od osoby za każdą dobę wynajmu pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto Wynajmującego.

3. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Nieopuszczenie obiektu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę noclegową.

4. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na terenie posesji w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny.

5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą.

6. Możliwy jest przyjazd ze zwierzętami domowymi po uprzednim ustaleniu tego faktu z Wynajmującym. Nie wolno pozostawiać zwierząt w obiekcie bez opieki i nadzoru. Zabrania się spania zwierząt na łóżkach i kanapach. Właściciel zwierzęcia zapewnia mu jego własne posłanie. Gość , który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nie spowodowane. Jest także zobligowany do sprzątania odchodów po swoim pupilu z terenu posesji.

Za pobyt zwierząt domowych jest pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. za dobę za każde zwierzę.

7. Gość może korzystać z obiektu wyłącznie w celach mieszkaniowych. Zabrania się organizowania imprez w obiekcie, bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym.
W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w obiekcie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

8. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego Cisza nocna trwa od godziny 22.00 go 6.00 Zakłócanie porządku i spokoju publicznego oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

9. W domu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania powyższego zakazu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500,00 zł. Palenie jest dozwolone na zewnątrz domu w miejscu do tego wyznaczonym, przy przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się rzucania niedopałków na terenie posesji.

10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie przedmiotów/urządzeń znajdujących się na terenie obiektu jak ich utratę powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Z tego tytułu Gość zostanie obciążony kwotą odpowiadającą kosztom jakie Wynajmujący musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
Gość są zobowiązany powiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Gość jest zobowiązany do utrzymania czystości, ładu i porządku w obiekcie oraz jego otoczeniu, dbałości o sprzęt i powierzone mienie oraz niezwłocznego zawiadamiania Wynajmującego o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych w obiekcie.

12. Gość jest zobowiązany przechowywać klucze do obiektu z należytą starannością. W przypadku jego utraty Gość zostanie obciążony kosztami wymiany zamków w wysokości 200 zł.

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko, na wskazany adres.

14. Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wymeldowania nie będą rozpatrywane. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

15. Obiekt może dokonać zmiany cen za wynajem w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje turystom.

16. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej obiektu.

17. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Close Menu